Nástěnka - akce


7. 6. 2019

Divadelní představení "Královské námluvy"

Stejně jako minulý rok jsme se sešli, abychom se rozloučili se školním rokem a hlavně s předškoláky, kteří odcházejí v září do školy. Rozloučení proběhlo v podobě pohádky, kterou si pro děti připravili zaměstnanci školy, pasování předškoláků a královské hostiny. Děkujeme všem lidem, kteří se na průběhu podíleli a nebylo jich málo.

Divadlo9Divadlo3Divadlo5Divadlo6Divadlo2Divadlo7Divadlo8Divadlo11Divadlo1Divadlo12DivadloDivadlo4


 

31. 5. 2019

Den dětí v maskách

MaskyMasky1Masky2Masky3Masky4Masky5Masky6Masky7Masky9Masky10Masky11Masky12Masky13Masky14Masky15Masky16Masky17Masky18


 

31. 5. 2019

Den dětí na raftu

Velký dík náleží HZS Vojkovice :) Bez jejich pomoci bychom nemohli tuto akci uskutečnit. Moc děkujeme, pro děti to byl skutečný zážitek.

RaftyRafty2Rafty5Rafty7Rafty1Rafty4Rafty6


 

27. 5. 2019

"Královské námluvy"

plakat275


 

2. 5. 2019

Čáry, máry, pod kočáry...

1235

6789

4161213

14vysvědčení


 

5. 4. 2019

56533732 319039975481403 6645667768286838784 n


 

22. 2. 2019

Masopustní průvod

Vyzbrojeni hudebními nástroji, povozem, maskami a dobrou náladou, jsme vyrazili na masopustní průvod do Vojkovic, kde jsme navštívili známá místa a obdarovali místní obyvatele masopustními koblížkami, které jsme si ve školce sami upekli. Děti na oplátku dostaly od kolemjdoucích různé pamlsky, které si ten den odnesly domů.

Maso4Maso1Maso7Maso2Maso5Maso6Maso3Maso8

 


 

15. 2. 2019

ZÍSKALI JSME SPONZORSKÝ DAR Z KARLOVARSKÉHO KRAJE !!! 

MŠ Jakubov se účastní realizace projektu Malé technické univerzity

Celé školení a didaktická sada pomůcek byly pořízeny z projektu "Implementace Krajského plánu 1 v Karlovarském kraji", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476, jehož nositelem je Karlovarský kraj.

Školení nám uhradil v plné výši Karlovarský kraj, stejně jako zaplatil pomůcky, které v MŠ Jakubov zůstanou jako sponzorský dar prostřednictvím veřejné zakázky.

Školení a sada pomůcek pro jednu školu stojí 142 000,-Kč.

 


 

8. 12. 2018

Hurá, hurá, už jí máme!!! 

Na podzim se nám podařilo získat sponzorský dar, od Lesů České republiky. Díky tomu jsme si do školky pořídili keramickou pec s příslušenstvím, drobné náčiní pro děti a potřebný materiál. Klademe důraz na polytechnické a environmentální vzdělávání dětí. Práce s hrnčířskou hlínou dětem rozvíjí, nejen fantazii a manuální dovednosti, ale také obohacuje všeobecné znalosti o materiálu, prostředí a používaných nástrojích. Jsme moc rádi, že se naše úsilí vyplatilo a již se těšíme, až si něco vyrobíme.

435

 


 

5. 12. 2018

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla v naší MŠ

V předvánočním čase k nám zavítali Mikuláš, čert a anděl. Děti se trošku bály, ale nakonec všichni zazpívaly, zatancovaly a za odměnu dostaly od čerta sladkou odměnu. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili. 

M1M2M4M3

 


 

15. 09. 2018

První etapa rekonstrukce v mateřské škole proběhla úspěšně.

V době letních prázdnin v naší mateřské škole, proběhla rozsáhlá rekonstrukce 1. patra. Dispozičně bylo upraveno tak, aby lépe vyhovovalo výchovně vzdělávacím činostem v mateřské škole. I přes nenadále vzniklé technické potíže, byla rekonstrukce zakončena v daném termínu a děti mohly do mateřské školy nastoupit tak, jak bylo předem domluveno s rodiči. Výsledkem skvělé práce několika firem, v budově vznikla nově tělocvična a větší ložnice, která vzhledem k zvyšujícímu se počtu docházejících dětí, byla velmi potřebná. V dalším roce bychom chtěli pokračovat v modernizaci budovy a zrekonstruovat přízemí. Uvidíme, jak nám budou hvězdy nakloněny :) 

Velký dík všem, kteří se podíleli a také všem, kteí nám fandili.

Máme všichni velkou radost, že se vše povedlo.

IMG 20180714 170121IMG 20180713 083808IMG 20180712 152623IMG 20180719 161223IMG 20180719 161311IMG 20180712 103706IMG 20180723 075543IMG 20180719 161845IMG 20180719 16165651552769 167643290785507 5706770943670484992 n51590825 2051260338500157 641564841533767680 nTělocvična2Tělocvična3Tělocvična


 

10. 9. 2018

Děkujeme všem zúčastněným za to, že mohla u naší školy vyrůst taková nádherná zvonice.

Samozřejmě největší dík patří samotnému autorovi řezbáři Pavlu Vítkovi, který zvoničku vyrobil a daroval

Mateřské škole Jakubov. Náš velký dík patří také Obecnímu úřadu ve Vojkovicích v čele s panem Garajem.

Děti zvoní směrem do školky i ze školky a vytváří se tak rituál, který upevňuje kladný vztah k mateřské škole.

JEŠTĚ JEDNOU VŠEM DĚKUJEME!!!

 IMG 20180829 143910IMG 20180824 121428IMG 20180824 121356

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Máme nové webové stránky a tak Vás zde vítáme :)


 

Naše škola


Historie MŠ Jakubov

Mateřská škola v Jakubově se nachází v malebné krajině na okraji Doupovských hor. Je umístěna v jednopatrové vile z 20. let minulého století a jako mateřská škola slouží již od 1. 9. 1952.

V sedmdesátých letech byl provoz mateřské školy v Jakubově na tři roky přerušen a celá budova prošla rekonstrukcí. Provoz byl zahájen 1. 9. 1973 a byla zde umístěna sloučená mateřská škola (Vojkovice a Jakubov) a jesle. V této podobě fungovala až do 31. 8. 1993, kdy byly jesle zrušeny.

Na základě změn v uspořádání státní správy a samosprávy ve školství byla

k 1. 1. 2003 mateřská škola sloučena se Základní školou v Jakubově (vyřazena ze sítě škol) a byl vytvořen jeden právní subjekt Základní škola Jakubov.

K 31. 8. 2003 však pro nedostatek dětí byla Základní škola v Jakubově zrušena.  Mateřská škola byla znovu zařazena do sítě škol k 1. 9. 2003 jako jednotřídní s kapacitou 24 dětí.

 

Charakteristika školy

          Mateřská škola sídlí v prvorepublikové vile v pěkném, tichém a příjemném prostředí v sousedství lesů a v blízkosti řeky Ohře. Okolí nabízí nepřeberné množství vyžití a vzdělávání dětí v přímém kontaktu s přírodou. Součástí školy je velká zahrada, která se postupně přizpůsobuje všestrannému rozvoji dítěte. V souladu se zaměřením školy (viz. Koncepce školy) orientované na environmentální výchovu, jsme vybudovali školní záhony a zadní část zahrady se připravuje k vybudování farmy se zvířaty.

            Profilujeme se jako „rodinný“ typ školy. Preferujeme úzkou spolupráci s rodiči, kteří se tak mohou podílet na procesu výchovy a vzdělávání. Proto klademe důraz na časté setkávání zaměstnanců, dětí a rodičů při společných akcích, což u dětí přispívá k pocitu bezpečí. Vzhledem k malému počtu dětí máme možnost individuálního přístupu k dětem, respektování jejich osobnosti a jedinečnosti.

            Součástí filozofie školy je výchova a vzdělávání dětí se silným akcentem na takový osobnostní rozvoj, který směřuje k zodpovědnému jednání vůči sobě, lidem a životnímu prostředí, orientaci na sebevzdělávání a kladné pracovní návyky a v neposlední řadě toleranci mezi lidmi.

 

Tradice, slavnosti

- Dračí slavnost – pouštění draků

- Podzimní sklizeň – „Šlapání zelí“ – nakládání zelí, „Štrůdlování“ - pečení jablečného závinu

- Uspávání naší zahrádky – příprava zahrady na zimu

- Rozsvícení vánočního stromu v obci

- Mikulášská  - setkání s Mikulášem, čertem a andělem

- Vánoční těšení – oslava vánoc a vánočních tradic

- Masopustní průvod

- Velikonoční oslavy – vítání jara

- Probouzení naší zahrádky – příprava záhonků, pěstování sazeniček

- Rej čarodějnic – opékání vuřtů, přehlídka kostýmů, pálení „čarodějnic“

- Překvapení pro maminky – oslava Svátku matek

- Den dětí – den plný her a zábavy

- Den s dráčkem Soptíkem – zábavný den ve spolupráci s DHS Vojkovice

- Zahradní slavnost – rozloučení se školním rokem, divadelní představení zaměstnanců školy, pasování předškoláků, hodování pod širým nebem

Koncepce školy

            Okolí školy nabízí nejen možnosti k relaxaci dětí, ale také k vhodným didaktickým vycházkám. Zaměřujeme se proto na výchovu a vzdělávání směrem k přírodě a ochraně životního prostředí. Biomy řeky, lesa a luk jsou ideálními místy, kde děti získají mnoho teoretických poznatků a praktických zkušeností, které vedou ke správnému vztahu k přírodě. To samozřejmě úzce souvisí s problematikou zvelebování okolí školy, recyklace odpadů a poznání biorytmů přírody. Založili jsme malou zahrádku na pozemku školy, kde děti samy hospodaří.

            Abychom co nejvíce eliminovali negativní vlivy, které současný životní styl pro děti představují (např. problém „skleníkových“ dětí, konzumerismus, problematika civilizačních chorob, atd.), připravujeme ve spolupráci s obcí farmu se zvířaty. Děti budou po celý rok v blízkosti zvířat, budou se o ně starat a vnímat jejich potřeby, sledovat jiný životní rytmus, učit se o(d) nich a sdílet radost s ostatními. Víme dobře, jaký terapeutický vliv mají zvířata na člověka, což budeme využívat při socializaci a emocionálním rozvoji dětí.    

            S místem školy také souvisí život a práce ve vsi. Pořádáme akce, které seznamují děti s tradicemi, tradičními řemesly a rukodělnou výrobou. Samozřejmě vesnice není skanzenem, přesto můžeme snadněji oživit „ducha“ tradic v prostředí, kde se MŠ nachází. Pro děti proto připravujeme akce, které jsou součástí moderních pedagogických metod, jako je tvorba projektů a výchova a vzdělávání pomocí zážitkové pedagogiky. Děti si pak samy vyzkoušejí práci s kovem, dřevem, keramickou hlínou, atd. Zkušenost dětí je navíc vázána na setkávání s různými odborníky, kde se také učí hovořit o zajímavých tématech s dospělými.

            V současnosti se často projednávají témata polytechnické výchovy. Jedná se o práci s  moderními technologiemi, ale i schopnost dětí předškolního věku pracovat s ručními nástroji a materiály. Obec je dobrým prostředím, kde se děti seznamují s fungováním běžných nástrojů a manipulačních strojů (traktor, nákladní automobil, atd.) To je výhodou vůči městským mateřským školám, kde je taková zkušenost leckdy nemožná. Proto se také odvoláváme na dobrou spolupráci s rodiči, protože takovou zkušenost může dětem zprostředkovat třeba jeden z rodičů.

             Dalším dlouhodobým projektem je seznamování dětí s okolím. Znalost místa, které nazýváme domovem, je podstatnou součástí orientace dítěte ve světě. Projekt jsme nazvali „Vojkovicko-jakubovské povídačky“. Jedná se o fiktivní, pohádkové příběhy, které vymýšlíme. Každá povídačka má vztah k vybranému místu nebo historii v okolí školy. Děti se tak seznamují se zvláštnostmi a jedinečnostmi svého domova. Příběhy si s dětmi čteme, děti jej doplňují obrázky, na místa se chodíme dívat a dále pak s tématem pracujeme.

Jídelní lístek


1. 7. - 5. 7. 2019

Svačina:

 • Chléb, pomazánka z olejovek, paprika, pistáciové mléko, čaj
 • Alergeny:1, 4, 7

Polévka:

 • Kmínová s vejcem
 • Alergeny:

Hlavní jídlo:

 • Kuře na paprice, kolínka, jahodový čaj
 • Alergeny:1, 3, 7, 9

Svačina:

 • Toustový chléb s máslem, džem, jablko, citrónový čaj
 • Alergeny:1, 7

Svačina:

 • Rohlík, pomazánka celerová, okurka, mléko, čaj
 • Alergeny:1, 7, 9

Polévka:

 • Selská
 • Alergeny:

Hlavní jídlo:

 • Drůbeží játra na slanině, rýže, melounový čaj
 • Alergeny:1, 7, 9

Svačina:

 • Chléb s máslem, plátkový sýr, jablečný čaj
 • Alergeny:1, 7

Svačina:

 • Chléb, pomazánka sýrová, jahodové mléko, čaj
 • Alergeny:1, 7

Polévka:

 • Čočková
 • Alergeny:

Hlavní jídlo:

 • Pečená sekaná, bramborová kaše, rajčatový salát, hruškový čaj
 • Alergeny:1, 7

Svačina:

 • Dětská ovocná přesnídávka, piškoty, voda se sirupem
 • Alergeny:1

Svačina:

 • Houska, šunková pěna, zeleninový talířek, mléko, čaj
 • Alergeny:1, 7

Polévka:

 • Z rybího filé
 • Alergeny:

Hlavní jídlo:

 • Těstovinový salát, pramenitá voda se sirupem
 • Alergeny:1, 3, 4, 7, 9

Svačina:

 • Müssli tyčinka, čaj
 • Alergeny:5, 6, 8, 11

Svačina:

 • Alergeny:

Polévka:

 • Alergeny:

Hlavní jídlo:

 • Alergeny:

Svačina:

 • Alergeny:

Naše motto...

„Není jednoduché vysvětlit, jaké škody obnáší znečišťování a ničení životního prostředí. Ale už dnes za to platíme hroznou daň, protože se dospělí neřídili pokyny ze školky: uklízej po sobě, vracej věci tam, kam kde jsi je našel, a neber si nic, co ti nepatří.“

Vojkovicko - jakubovské povídačky


Videogalerie


Dokumenty


 • Evidenční list zde
 • MŠ Jakubov finanční plán na r. 2018 zde
 • Omluvný list zde
 • Projekt Vojkovicko zde
 • Přihláška do MŠ  zde
 • Režim dne Mateřské školy v Jakubově zde
 • Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Jakubov II zde
 • Zmocnění pro předávání dítěte zde
 • Školní řád Mateřské školy zde

Kontakt


Telefonní seznam:

 • 728 449 467 – ředitelka školy Petra Mrhálková
 • 728 455 143 – mateřská škola

Dále nás můžete kontaktovat také na email:

 • ms@msjakubov.cz

Mateřská škola Jakubov

 • Jakubov 93, 363 01 Ostrov
 • IČ: 71181709

Provozní doba MŠ

 • 6:30 - 16:00