Historie MŠ Jakubov

Mateřská škola v Jakubově se nachází v malebné krajině na okraji Doupovských hor. Je umístěna v jednopatrové vile z 20. let minulého století a jako mateřská škola slouží již od 1. 9. 1952. V sedmdesátých letech byl provoz mateřské školy v Jakubově na tři roky přerušen a celá budova prošla rekonstrukcí. Provoz byl zahájen 1. 9. 1973 a byla zde umístěna sloučená mateřská škola (Vojkovice a Jakubov) a jesle. V této podobě fungovala až do 31. 8. 1993, kdy byly jesle zrušeny. Na základě změn v uspořádání státní správy a samosprávy ve školství byla k 1. 1. 2003 mateřská škola sloučena se Základní školou v Jakubově (vyřazena ze sítě škol) a byl vytvořen jeden právní subjekt Základní škola Jakubov. K 31. 8. 2003 však pro nedostatek dětí byla Základní škola v Jakubově zrušena.  Mateřská škola byla znovu zařazena do sítě škol k 1. 9. 2003 jako jednotřídní s kapacitou 24 dětí.

Charakteristika školy

Mateřská škola sídlí v prvorepublikové vile v pěkném, tichém a příjemném prostředí v sousedství lesů a v blízkosti řeky Ohře. Okolí nabízí nepřeberné množství vyžití a vzdělávání dětí v přímém kontaktu s přírodou. Součástí školy je velká zahrada, která se postupně přizpůsobuje všestrannému rozvoji dítěte. V souladu se zaměřením školy (viz. Koncepce školy) orientované na environmentální výchovu, jsme vybudovali školní záhony a zadní část zahrady se připravuje k vybudování farmy se zvířaty. Profilujeme se jako „rodinný“ typ školy. Preferujeme úzkou spolupráci s rodiči, kteří se tak mohou podílet na procesu výchovy a vzdělávání. Proto klademe důraz na časté setkávání zaměstnanců, dětí a rodičů při společných akcích, což u dětí přispívá k pocitu bezpečí. Vzhledem k malému počtu dětí máme možnost individuálního přístupu k dětem, respektování jejich osobnosti a jedinečnosti. Součástí filozofie školy je výchova a vzdělávání dětí se silným akcentem na takový osobnostní rozvoj, který směřuje k zodpovědnému jednání vůči sobě, lidem a životnímu prostředí, orientaci na sebevzdělávání a kladné pracovní návyky a v neposlední řadě toleranci mezi lidmi.

Tradice a slavnosti

Tradice, slavnosti

- Dračí slavnost – pouštění draků

- Podzimní sklizeň – „Šlapání zelí“ – nakládání zelí, „Štrůdlování“ - pečení jablečného závinu

- Uspávání naší zahrádky – příprava zahrady na zimu

- Rozsvícení vánočního stromu v obci

- Mikulášská  - setkání s Mikulášem, čertem a andělem

- Vánoční těšení – oslava vánoc a vánočních tradic

- Masopustní průvod

- Velikonoční oslavy – vítání jara

- Probouzení naší zahrádky – příprava záhonků, pěstování sazeniček

- Rej čarodějnic – opékání vuřtů, přehlídka kostýmů, pálení „čarodějnic“

- Překvapení pro maminky – oslava Svátku matek

- Den dětí – den plný her a zábavy

- Den s dráčkem Soptíkem – zábavný den ve spolupráci s DHS Vojkovice

- Zahradní slavnost – rozloučení se školním rokem, divadelní představení zaměstnanců školy, pasování předškoláků, hodování pod širým nebem

Koncepce školy

Okolí školy nabízí nejen možnosti k relaxaci dětí, ale také k vhodným didaktickým vycházkám. Zaměřujeme se proto na výchovu a vzdělávání směrem k přírodě a ochraně životního prostředí. Biomy řeky, lesa a luk jsou ideálními místy, kde děti získají mnoho teoretických poznatků a praktických zkušeností, které vedou ke správnému vztahu k přírodě. To samozřejmě úzce souvisí s problematikou zvelebování okolí školy, recyklace odpadů a poznání biorytmů přírody. Založili jsme malou zahrádku na pozemku školy, kde děti samy hospodaří.

Abychom co nejvíce eliminovali negativní vlivy, které současný životní styl pro děti představují (např. problém „skleníkových“ dětí, konzumerismus, problematika civilizačních chorob, atd.), připravujeme ve spolupráci s obcí farmu se zvířaty. Děti budou po celý rok v blízkosti zvířat, budou se o ně starat a vnímat jejich potřeby, sledovat jiný životní rytmus, učit se o(d) nich a sdílet radost s ostatními. Víme dobře, jaký terapeutický vliv mají zvířata na člověka, což budeme využívat při socializaci a emocionálním rozvoji dětí.

S místem školy také souvisí život a práce ve vsi. Pořádáme akce, které seznamují děti s tradicemi, tradičními řemesly a rukodělnou výrobou. Samozřejmě vesnice není skanzenem, přesto můžeme snadněji oživit „ducha“ tradic v prostředí, kde se MŠ nachází. Pro děti proto připravujeme akce, které jsou součástí moderních pedagogických metod, jako je tvorba projektů a výchova a vzdělávání pomocí zážitkové pedagogiky. Děti si pak samy vyzkoušejí práci s kovem, dřevem, keramickou hlínou, atd. Zkušenost dětí je navíc vázána na setkávání s různými odborníky, kde se také učí hovořit o zajímavých tématech s dospělými.

V současnosti se často projednávají témata polytechnické výchovy. Jedná se o práci s  moderními technologiemi, ale i schopnost dětí předškolního věku pracovat s ručními nástroji a materiály. Obec je dobrým prostředím, kde se děti seznamují s fungováním běžných nástrojů a manipulačních strojů (traktor, nákladní automobil, atd.) To je výhodou vůči městským mateřským školám, kde je taková zkušenost leckdy nemožná. Proto se také odvoláváme na dobrou spolupráci s rodiči, protože takovou zkušenost může dětem zprostředkovat třeba jeden z rodičů.

Dalším dlouhodobým projektem je seznamování dětí s okolím. Znalost místa, které nazýváme domovem, je podstatnou součástí orientace dítěte ve světě. Projekt jsme nazvali „Vojkovicko-jakubovské povídačky“. Jedná se o fiktivní, pohádkové příběhy, které vymýšlíme. Každá povídačka má vztah k vybranému místu nebo historii v okolí školy. Děti se tak seznamují se zvláštnostmi a jedinečnostmi svého domova. Příběhy si s dětmi čteme, děti jej doplňují obrázky, na místa se chodíme dívat a dále pak s tématem pracujeme.

 

Prohlídka školky

Mateřská škola sídlí v prvorepublikové vile v pěkném, tichém a příjemném prostředí v sousedství lesů a v blízkosti řeky Ohře. Okolí nabízí nepřeberné množství vyžití a vzdělávání dětí v přímém kontaktu s přírodou. Součástí školy je velká zahrada, která se postupně přizpůsobuje všestrannému rozvoji dítěte. V souladu se zaměřením školy (viz. Koncepce školy) orientované na environmentální výchovu, jsme vybudovali školní záhony a zadní část zahrady se připravuje k vybudování farmy se zvířaty.